دسته: کانال

  • پیام نوروزی ۱۳۹۹

    حمد و سپاس پروردگار منان را که در سایه ی الطاف بیکرانش خانواده بزرگ مجتمع صنایع سلولزی فومنات توانست گامهای بلندی در راستای دستیابی به چشم انداز ، افزایش کیفیت و رضایتمندی ذینفعان مخصوصا شادی روح بلند مرحوم علی مشمولی بنیانگذار مجتمع صنایع سلولزی فومنات بردارد. در آستانه فرا رسیدن عید نوروز باستانی تبریک صمیمانه […]

    READ MORE
  • پیام نوروزی هیات مدیره

    بنام خالق هستی گرچه سال ۹۷به زیبایی آغاز شد و به خوبی پیش میرفت ، اما درنیمه سال آواری سنگین برما فرود آمد وکوهی را که بدان تکیه داشتیم درهم شکست وضربه مهلک وغیر قابل انتظاری برهمه ما وارد آمد اما…هرکدام از ما با توجه به میزان ظرفیت و توانایی خود برخاستیم و تمام تلاشمان […]

    READ MORE