دسته: کانال

  • پیام نوروزی هیات مدیره

    بنام خالق هستی گرچه سال ۹۷به زیبایی آغاز شد و به خوبی پیش میرفت ، اما درنیمه سال آواری سنگین برما فرود آمد وکوهی را که بدان تکیه داشتیم درهم شکست وضربه مهلک وغیر قابل انتظاری برهمه ما وارد آمد اما…هرکدام از ما با توجه به میزان ظرفیت و توانایی خود برخاستیم و تمام تلاشمان […]

    READ MORE